best free html templates

Obchodní podmínky

 1. Kontaktní údaje prodávajícího
  Název: Hydrogel.cz (Ing. Tomáš Prokop) 
  Sídlo: Křížovnická 86/6, 110 00 Praha 1 
  IČ: 73186651    DIČ: CZ7909145002
  Zapsán: Živnostenský úřad v Ostravě
  Telefon: +420 724 839 754
  Email: info@hydrogel.cz
  Kontaktní adresa: Ing. Tomáš Prokop,  Křížovnická 86/6, 110 00 Praha 1  
  Provozní doba: 8 – 17 hodin (pouze v pracovní dny)
 2. Informace
  Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

  Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

  Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 3. Doručování zboží
  Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

  Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. 

  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. 

  Cena a způsob doručení: Cena hydrogelu a informace o dopravě
 4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
  Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

  Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

  Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

  Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

  Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

  Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 5. Práva a povinnosti z vadného plnění

  Jakost při převzetí


  Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

  Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

  Zákonná práva z vad

  U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 6. Vyřízení reklamace
  Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

  Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

  Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

  Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

  Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

  Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

  Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 7. Ochrana osobních údajů
  Informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

  1. Správce zpracovávající vaše osobní údaje je fyzická osoba  Ing. Tomáš Prokop, se sídlem: Křížovnická 86/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 731 86 651, DIČ: CZ7909145002, email: info@hydrogel.cz.
  2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: Ing. Tomáš Prokop, se sídlem: Křížovnická 86/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 731 86 651, DIČ: CZ7909145002, email: info@hydrogel.cz.
  3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem zasílání newsletteru - marketingových oznámení o slevách, novinkách či jiných zákaznicky zajímavých skutečnostech. Osobní údaje se zpracovávají na základě: dobrovolného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
  4. Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se neprovádí.
  5. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány jsou: zákazníci a obchodní partneři.
  6. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je: Jméno a příjmení, resp. obchodní jméno nebo název subjektu, e-mailová adresa subjektu a poštovní směrovací číslo sídla, resp. trvalého pobytu subjektu.
  7. Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jak jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zpracovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

  Název: PPL CZ s.r.o.
  Ulice: K Borovému 99
  Město: Říčany - Jažlovice
  PSČ: 251 01

  Název: FROGMAN s.r.o. (postabezhranic.cz)
  Ulice: Rybníky IV 738
  Město: Zlín
  PSČ: 760 01

  Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.
  8. Předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo EU) nebo mezinárodních organizací se neprovádí.
  9. Osobní údaje byly získány přímo od subjektu údajů (e-mailem nebo osobně).
  10. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, nejdéle po dobu 2 let od jejich získání.
  11. Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.
  12. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě že správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv s vůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: info@hydrogel.cz, nebo písemně na adresu správce.
  13. Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonným / smluvní požadavkem), v případě jejich neposkytnutí její nebude zasílán newsletter a nebude informována o novinkách, akcích či jiných zákaznicky zajímavých informacích. 
 8. Řešení sporů
  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

  Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

  Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.
Adresa

Hydrogel.cz
Křížovnická 86/6
110 00 Praha 1

Kontakt

info@hydrogel.cz
+420 605 550 169